อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ บทบาทหน้าที่ และความสำคัญ

0 Comments

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

ผู้เฝ้าระวังไฟหรือ Fire Watch Man ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ จำเป็นต้องมีในกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ เช่นกิจกรรมที่ทำให้เกิดประกายไฟ หรือกิจกรรมที่เสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย ผู้เฝ้าระวังไฟมีบทบาทหน้าที่สำคัญมากๆ ช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อให้ผู้เฝ้าระวังไฟได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและมีความเข้าใจมากขึ้นควรผ่านการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟก่อนเริ่มปฏิบัติงาน  

ผู้เฝ้าระวังไฟ บุคคลที่มีความสำคัญ มีหน้าที่ในการวางแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยในขณะทำงานเสี่ยงผู้เฝ้าระวังไฟและคนในทีมต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งการใช้อุปกรณ์โต้ตอบเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานสากลด้วย การอบรมผู้เฝ้าระวังไฟจะทำให้ผู้เฝ้าระวังไฟมีความรู้และเกิดความเข้าใจมากขึ้น

ผู้เฝ้าระวังไฟอบรมอะไรบ้าง

หลักๆ แล้วผู้เฝ้าระวังไฟจะได้อบรมหรือเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนแผนฉุกเฉิน เทคนิคการดับเพลิงขั้นต้น เรียนรู้การตรวจสอบการเสี่ยงการจัดทำแผน การประเมินความเสี่ยง  JSA การปฏิบัติใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ การปฏิบัติป้องกันสะเก็ดไฟและการฝึกใช้อุปกรณ์โต้ตอบเหตุเพลิงไหม้ในรูปแบบต่างๆ  

หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟที่ดีควรเป็นหลักสูตรที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี ฝึกสอนโดยอาจารย์ผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ

บทบาทหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟมีหลากหลายหลักๆ แล้วแบ่งออกเป็น 7 ข้อรายการดังต่อไปนี้

1.มีหน้าที่ในการวางแผนการทำงานที่อาจก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ

2.มีหน้าที่อบรมให้ความรู้กับทีมงานของตนเอง  

3.มีหน้าที่ค้นหาอันตรายและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับงานที่ทำให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ

4.คอยเฝ้าระวังไฟในงานที่อาจก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ รวมถึงพร้อมโต้ตอบกับเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา

5.ผู้เฝ้าระวังไฟมีหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยหลังจากจบการทำงาน  

6.มีหน้าที่ในการตรวจวัดสารไวไฟหรือปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย สารระเบิดต่างๆ โดยรอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

7.ผู้เฝ้าระวังไฟมีหน้าที่ในการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับป้องกันในงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ

ทั้งหมดนี้ก็คือสาระดีๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟและการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นเกิดความรู้ความเข้าใจเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองจนนำไปสู่การทำงานที่ถูกต้องและปลอดภัย ปัจจุบันมีหลายสถาบันที่รับอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ เลือกสถาบันที่เชื่อถือได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำเป็นสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ด้วย

Tags:

Recent Posts

Tags