อันตรายจากการทำงานบนที่สูงและการอบรมนั่งร้าน  

0 Comments


การทำงานบนนั่งร้าน ถือเป็นการทำงานบนที่สูง แน่นอนว่าการทำงานบนที่สูงนั้นมีความเสี่ยง อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการพลัดตกลงมา ทำให้สูญเสียอวัยวะหรือพิการหรืออาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต ตลอดจนเกิดอันตรายต่อผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติหรือทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านควรได้รับการอบรมนั่งร้านก่อนเริ่มปฏิบัติงานเสมอเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย  

การทำงานบนที่สูง คืออะไร  

การทำงานบนที่สูง กฎหมายได้ระบุไว้ชชัดเจนว่า เป็นการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานที่สูงจากพื้นดินหรือจากพื้นอาคารตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ซึ่งมีโอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานจะพลัดตกลงมาได้  

นั่งร้าน คือ  

นั่งร้าน คือ โครงสร้างชั่วคราวที่มีความสูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคาร นั่งร้านมีหลายประเภท นิยมใช้ในงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง หรืองานต่อเติม หลังจากปฏิบัติงานเสร็จจะมีการรื้อถอนนั่งร้านออก  

อันตรายจากการตกจากที่สูง  

1.สะดุด  

2.ลื่น  

3.ตกจากที่สูง  

4.ตกกระทบจากวัสดุ  

5.ตกจากบันได  

การอบรมนั่งร้าน  

การอบรมนั่งร้าน ถือว่ามีความสำคัญมากๆ หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้าน โดยหลักสูตรการสอนต้องได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ผู้เข้ารับการอบรมนั่งร้านจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การพื้นฐานไปจนถึงสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย ได้เรียนรู้เทคนิคสำคัญต่างๆ วิธีการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบ เรียนรู้มาตรฐานนั่งร้านประเภทต่างๆ การเลือกใช้นั่งร้านแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย รวมถึงได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้ฝึกใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

อบรมนั่งร้านเหมาะกับใคร  

การอบรมนั่งร้านหลักสูตรที่เหมาะกับทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน โดยเฉพาะองค์กรสายงานที่มีการใช้นั่งร้านเป็นประจำ เช่น งานซ่อมบำรุง งานไฟฟ้า งานทำความสะอาด ฯลฯ จำเป็นอย่างมากที่ต้องได้รับการอบรมนั่งร้านได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน  

อบรมนั่งร้านได้ที่ไหน  

สำหรับผู้ที่ต้องการอบรมนั่งร้าน หากเป็นระดับองค์เลือกสถาบันที่รับอบรมแบบ In-House รองรับการอบรมแบบกลุ่ม ที่สำคัญเลยคือสถาบันนั้นๆ ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 อบรมโดยวิทยากรมมืออาชีพที่มีความรู้และมีประสบการณ์สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรการอบรมต้องได้มาตรฐานสากล  

ทั้งหมดนี้ ก็คือ สาระต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานบนนั่งร้าน อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานบนนั่งร้านและความสำคัญของการอบรมนั่งร้าน การอบรมนั่งร้านเหมาะกับใครบ้าง เลือกสถาบันแบบไหนดี หวังว่าจะพอเป็นแนวทางให้ใครหลายๆ คนได้ โดยเฉพาะนายจ้างหรือลูกจ้างที่ต้องการเข้ารับการอบรมนั่งร้าน เมื่อผ่านการอบรมแล้วจะได้วุฒิบัตรยืนยันสามารถทำงานบนนั่งร้านได้อย่างปลอดภัยและตระหนักถึงอันตรายมากขึ้น  

Tags:

Recent Posts

Tags