อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ บทบาทหน้าที่ และความสำคัญ

0 Comments

ผู้เฝ้าระวังไฟหรือ Fire Watch Man ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ จำเป็นต้องมีในกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ เช่นกิจกรรมที่ทำให้เกิดประกายไฟ หรือกิจกรรมที่เสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย ผู้เฝ้าระวังไฟมีบทบาทหน้าที่สำคัญมากๆ ช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อให้ผู้เฝ้าระวังไฟได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและมีความเข้าใจมากขึ้นควรผ่านการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟก่อนเริ่มปฏิบัติงาน   ผู้เฝ้าระวังไฟ บุคคลที่มีความสำคัญ มีหน้าที่ในการวางแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยในขณะทำงานเสี่ยงผู้เฝ้าระวังไฟและคนในทีมต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งการใช้อุปกรณ์โต้ตอบเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานสากลด้วย การอบรมผู้เฝ้าระวังไฟจะทำให้ผู้เฝ้าระวังไฟมีความรู้และเกิดความเข้าใจมากขึ้น ผู้เฝ้าระวังไฟอบรมอะไรบ้าง หลักๆ แล้วผู้เฝ้าระวังไฟจะได้อบรมหรือเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนแผนฉุกเฉิน เทคนิคการดับเพลิงขั้นต้น เรียนรู้การตรวจสอบการเสี่ยงการจัดทำแผน การประเมินความเสี่ยง  JSA การปฏิบัติใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ การปฏิบัติป้องกันสะเก็ดไฟและการฝึกใช้อุปกรณ์โต้ตอบเหตุเพลิงไหม้ในรูปแบบต่างๆ   หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟที่ดีควรเป็นหลักสูตรที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี ฝึกสอนโดยอาจารย์ผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง หน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ บทบาทหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟมีหลากหลายหลักๆ แล้วแบ่งออกเป็น 7

Recent Posts

Tags